Oferta

Proponowany zakres obowiązków świadczony w ramach usługi zarządzania:

 • odbiór budynku od dewelopera/z rynku wtórnego,
 • przygotowanie rozliczeń okresu deweloperskiego,
 • rejestracja Wspólnoty (uzyskanie numeru NIP i REGON),
 • założenie rachunku bankowego,
 • przepisanie/zawarcie umów w zakresie bieżącej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości wspólnej tj. m.in. dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości,
 • przejęcie protokołem zdawczo-odbiorczym dokumentacji Wspólnoty: finansowej, technicznej i administracyjnej,
 • ustalanie i weryfikowanie aktualnego stanu prawnego nieruchomości, prowadzenie wykazu Właścicieli,
 • reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej a także innymi podmiotami gospodarczymi,
 • prowadzenie spraw dotyczących roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi części wspólnych budynku,
 • kontrola zawartych umów pod względem prawidłowości ich realizacji a także pod względem racjonalizacji ponoszonych z tego tytułu kosztów,
 • wyszukiwanie dostawców usług oraz negocjowanie cen korzystnych dla Wspólnoty,
 • przygotowywanie projektów umów,
 • windykacja należności,
 • organizowanie obsługi prawnej,
 • Dodatkowo oferujemy:

 • usługę LokaleNet polegającą na możliwości zweryfikowania przez internet zapisów księgowych na indywidualnym koncie swojego lokalu (saldo),
 • cykliczne spotkania z Zarządem Wspólnoty/Radą Wspólnoty w siedzibie firmy lub na danej nieruchomości (kwartalne bądź ustalane w razie potrzeby),
 • możliwość ustalenia cyklicznego dyżuru na budynku podczas którego Właściciele mogliby uzyskać informacje dotyczące salda lokalu a także bieżących spraw administracyjnych.
 • W ramach obsługi finansowej:

 • rozliczenia kosztów w tzw. okresie deweloperskim pomiędzy deweloperem a właścicielami
 • analiza dokumentacji finansowej pod kątem m.in. zobowiązań z tytułu podatków i składek,
 • prowadzenie pełnej księgowości,
 • obsługa rachunku bankowego,
 • optymalizacja środków zgromadzonych na rachunku bankowym (tworzenie lokat),
 • przygotowywanie rocznych planów gospodarczych dla nieruchomości,
 • przygotowywanie informacji dla Właścicieli o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej,
 • rozliczanie zaliczek na media,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
 • W ramach obsługi technicznej:

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • zlecanie obowiązkowych przeglądów i kontroli technicznych nieruchomości,
 • organizowanie prac konserwacyjnych i remontowych,
 • występowanie na drogę sądową w sprawach przeciwko Deweloperowi.